Zásady ochrany
osobních údajů


O správě Vašich osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů


O správě Vašich osobních údajů.

Úvodní informace

Vážení obchodní partneři a návštěvníci, tyto zásady mají za cíl vás informovat, jakým způsobem společnost EKORENT, spol. s r.o., IČO: 45278288, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „EKORENT“) shromažďuje, zpracovává, používá a předává vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“).

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité fyzické osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Nejběžnějšími příklady osobních údajů, které společnost EKORENT v rámci každodenní podnikatelské činnosti zpracovává, jsou identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení) obchodních partnerů (fyzických osob), jejich zaměstnanců, zástupců nebo jiných kontaktních osob (dále společně jako „obchodní partneři“).


O zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů?
Správcem údajů je společnost EKORENT. Společnost EKORENT určuje, jakým způsobem a za jakým účelem se vaše osobní údaje budou zpracovávat. Kontaktní údaje naleznete v kapitole „Dotazy a kontakty“ níže.

Jaké vaše osobní údaje a za jakým účelem společnost EKORENT zpracovává?
V níže uvedené tabulce je uvedeno, jaké vaše osobní údaje, z jakého důvodu a za jakým účelem společnost EKORENT zpracovává.

Obchodní partneři

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování
Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména vaše jméno, příjmení, pracovní pozice, společnost, telefon, e-mail).

Sjednání a plnění příslušné smlouvy a související obchodní komunikace. 

Marketingové účely. 

Sdílení s dalším správcem Bankou CREDITAS a.s.

Uzavření a plnění smlouvy, oprávněný zájem společnosti EKORENT na zajištění komunikace s obchodními partnery.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a se sdílením dat s Bankou CREDITAS a.s.

Platební a dodací údaje (např. číslo účtu a dodací adresa).

Uzavření a plnění příslušné smlouvy s obchodními partnery.

Uzavření a plnění smlouvy.

Fyzické osoby nepodnikající

Osobní údaje Účel zpracovávání Právní základ zpracování
Identifikační údaje a kontaktní údaje (zejména vaše jméno, příjmení, telefon, e-mail).

Marketingové účely. Sdílení s dalším správcem Bankou CREDITAS a.s.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a se sdílením dat s Bankou CREDITAS a.s.

Z jakých zdrojů získává společnost EKORENT vaše osobní údaje?

Společnost EKORENT získává osobní údaje, které následně zpracovává, přímo od vás, příp. z veřejně dostupných zdrojů (např. OR nebo ARES).

Sdílíme vaše osobní údaje s dalšími osobami?
a) Poskytovatelé služeb
Společnost EKORENT někdy využívá externí poskytovatele služeb. Těmto externím poskytovatelům služeb musí společností EKORENT někdy předat určité osobní údaje obchodních partnerů, a to pro účely plnění jejich povinností nebo pro účely zpracování těchto osobních údajů. Externí poskytovatelé služeb jsou společností EKORENT prověřeni a poskytují dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů obchodních partnerů. Se všemi těmito poskytovateli má společnost EKORENT uzavřené písemné smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž se poskytovatelé zavázali k ochraně osobních údajů a dodržování standardů pro zabezpečení osobních údajů

b) Sdělování osobních údajů třetím osobám
Společnost EKORENT je povinna za určitých okolností sdílet osobní údaje obchodních partnerů se třetími osobami mimo výše uvedených poskytovatelů služeb, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Mezi takovéto třetí osoby patří zejména:

 • správní a obdobné orgány (finanční úřady),
 • finanční instituce (banky, pojišťovny),
 • policie, státní zastupitelství.

c) Sdělování osobních údajů Bance CREDITAS a.s.
Společnost EKORENT na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů může sdílet Vaše osobní údaje s dalším správcem Bankou CREDITAS a.s., IČO: 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 23903, a to v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Informace ke zpracování osobních údajů dalšího správce Banky CREDITAS a.s. zde.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EHP?
Společnost EKORENT nepředává vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečené?
Společnost EKORENT za účelem zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti vašich osobních údajů využívá moderní IT bezpečnostní systémy. Společnost EKORENT udržuje vhodná bezpečnostní technická a organizační opatření proti nezákonnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě či poškození osobních údajů. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze osobám, které jej potřebují, aby mohly plnit své pracovní povinnosti a jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?
Společnost EKORENT uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu, po kterou je potřebuje k účelu, za kterým byly shromážděny, příp. pro ochranu oprávněných zájmů společnosti EKORENT, nebo po dobu, po kterou jí to ukládá zákon.

Jaká jsou vaše práva týkající se zpracování osobních údajů?
Za stanovených podmínek můžete uplatnit veškerá níže uvedená práva, které vám přiznávají právní předpisy upravující ochranu osobních údajů, a to zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak jsou používány vaše osobní údaje a jaká jsou vaše práva;
 • právo kdykoliv bezplatně odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to poštou, e-mailem nebo i osobně na naší adrese uvedené níže;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany společnosti EKORENT, příp. zpracovatelů;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) byl odvolán souhlas k jejich zpracování; (iii) bylo subjektem údajů oprávněně namítáno jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud (i) subjekt údajů napadnul správnost osobních údajů po dobu, dokud společnost EKORENT neověří jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je společnost EKORENT už nepotřebuje, ale osobní údaje potřebuje subjekt údajů pro účely uplatnění svých právních nároků, nebo (iv) subjekt údajů namítá proti jejich zpracování po dobu, dokud společnost EKORENT neověří, zda oprávněné zájmy společnosti EKORENT převažují nad zájmy subjektu údajů;
 • právo podat námitky proti zpracovávání osobních údajů v případě, že jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů společnosti EKORENT;
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci při splnění zákonných podmínek;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, pokud se subjekt údajů domnívá, že společnost EKORENT porušuje povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu osobních údajů.

Dotazy a kontakty
Pokud vás zajímají podrobné informace o vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás, prosím, poštou, osobně, telefonicky nebo e-mailem.

EKORENT, spol. s r.o.
Ing. Michal Šimůnek
sídlo: Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8
provozovna: Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4 – Michle
e-mail: simunek@ekorent.cz
tel.: +420 241 483 330

Změny těchto zásad
Je možné, že se tyto zásady společnost EKORENT rozhodne změnit nebo aktualizovat. Aktuální znění zásad budete mít vždy k dispozici na webových stránkách společnosti EKORENT.